Back Patch

Back Patch

Back Patch

Price: 20 SEK/2,5 EURO
Cotton. Black with white print.